Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden CarniVoer b.v.

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. CarniVoer b.v.(kvk-nummer: 60384301), gevestigd te Heiloo.
 2. Algemene voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden van CarniVoer bv
 3. De producent: de producent van de voeding, aan de hand van het recept van CarniVoer bv, die met CarniVoer bv een overeenkomst is aangegaan tot vervaardiging en / of levering van het product.
 4. De afnemer: de natuurlijke- of rechtspersoon die met CarniVoer bv een overeenkomst tot koop, verkoop en/of distributie van een product aangaat, welke geproduceerd en geleverd wordt door producent.
 5. Overeenkomst: de in lid 3 alsmede lid 4 van dit artikel bedoelde overeenkomsten.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen alsmede overeenkomsten, waar CarniVoer bv rechtstreeks bij is betrokken, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. CarniVoer bv wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene en/of bijzondere voorwaarden van de producent, afnemer en/of derden uitdrukkelijk van de hand.
 3. Bij het plaatsen van een opdracht en/of aangaan van een overeenkomst wordt verwezen naar deze algemene voorwaarden. Hiermee aanvaarden de producent en afnemer deze algemene voorwaarden en worden de deze geacht (stilzwijgend) onlosmakend onderdeel uit te maken van de overeenkomst.
 4. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling over een te komen. Hierbij zal zoveel mogelijk de bedoeling van partijen en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en offertes van CarniVoer bv zijn volledig vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. CarniVoer is gerechtigd de kosten gemoeid met het aanbod in rekening te brengen bij de afnemer, mits afnemer vooraf op deze kosten is gewezen.
 3. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat deze door CarniVoer bv schriftelijk is bevestigd ofwel wanneer deze door CarniVoer bv is uitgevoerd of reeds met de uitvoering is aangevangen.
 4. Een schriftelijke bevestiging van CarniVoer bv wordt geacht correct en akkoord te zijn bevonden, indien niet binnen vijf werkdagen na verzending door CarniVoer schriftelijke bezwaren zijn ontvangen.
 5. Mondelinge toezegging door en afspraken met ondergeschikten van CarniVoer bv binden haar niet dan nadat en voor zover zij door CarniVoer bv schriftelijk zijn bevestigd.
 6. Indien, na de totstandkoming van de overeenkomst, in de uitvoering daarvan wijzigingen worden verlangd door de producent of afnemer, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis van CarniVoer bv te worden gebracht. CarniVoer bv  behoudt zich het recht voor op om basis van bovenbedoelde wijziging een aanpassing in de prijs aan te brengen.

 

Artikel 4: Prijzen

 1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door overheden opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.
 2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, grondstoffen of halffabricaten, lonen, premies van welke aard dan ook, vrachten, belastingen, valutakoersen en/of ander factoren die de prijs van goederen of diensten beïnvloeden een wijziging ondergaan, is CarniVoer bv gerechtigd deze wijziging dienovereenkomstig aan afnemer door te berekenen.
 3. Het is de producent en derden niet toegestaan onaangekondigd prijsverhogingen door te voeren ten laste van CarniVoer bv anders dan wijzigingen conform het algemene prijspeil van het CBS. Wijzigingen in prijzen doorgevoerd door de producent of derden dienen vooraf kenbaar te worden gemaakt aan CarniVoer bv en door CarniVoer bv goedgekeurd te worden. CarniVoer bv heeft hierbij het recht de overeenkomst tussen partijen te beëindigen indien zij niet wenst in te stemmen met de prijsverhoging.
 4. In het geval een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de afnemer het recht om, mits binnen vijf dagen na kennisgeving schriftelijk aan CarniVoer bv gemeld, de overeenkomst op te zeggen en te volstaan met betaling van de reeds geleverde prestaties door CarniVoer bv op basis van de voor de verhoging geldende prijzen.
 5. De afnemer is niet tot, de in lid 4 bedoelde, opzegging bevoegd indien sprake is van prijsverhogingen waartoe CarniVoer bv op grond van wettelijke bepalingen bevoegd, dan wel verplicht is, alsmede prijsverhogingen ten gevolge van algemene prijsstijgingen voor zover deze minder bedragen dan 10% van de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
 6. Wanneer opdracht voor rekening van derden wordt verstrekt, kan afnemer geen aanspraak maken op verstrekking van kosteloze afzonderlijke of gesplitste facturen aan deze derden. De afnemer blijft aansprakelijk voor de gehele vordering.

 

Artikel 5: Ontbinding

 1. Indien een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is de andere partij, buiten hetgeen in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven of deurwaardersexploot buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat, voor zover noodzakelijk, de in gebreke zijnde partij schriftelijk in gebreke is gesteld en daarbij een redelijke termijn is geboden om het gebrek te herstellen.
 2. Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven of deurwaardersexploot met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

–       de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

–       de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;

–       op de andere partij de (voorlopige) toepassing van de schuldsaneringsregeling krachtens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt uitgesproken;

–       de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;

–       de andere partij zijn huidige onderneming staakt;

–       buiten toedoen van deze partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.

 1. Indien de afnemer op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens CarniVoer bv nog niet is uitgevoerd.
 2. Bedragen die CarniVoer bv vóór de ontbinding aan de afnemer heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de afnemer aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 3. Indien de producent of afnemer, na, voor zover noodzakelijk, deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is CarniVoer bv gerechtigd haar verplichtingen jegens de afnemer op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de producent of de afnemer gehouden te zijn. Hiertoe is CarniVoer bv eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

 

Artikel 6: Annulering

 1. Annulering van een opdracht is alleen mogelijk indien de opdracht door CarniVoer bv of de producent nog niet verwerkt of onherroepelijk is.
 2. De afnemer is bij annulering onder in lid 1 genoemde omstandigheden een schadevergoeding van 15% van de opdrachtsom verschuldigd aan CarniVoer bv.

 

Artikel 7: Bijzondere verplichtingen van de afnemer

 1. CarniVoer bv is ontwikkelaar van recepten voor versproducten welke door producent vervaardigd worden. Deze versproducten vereisen een specialistische kennis bij de verkoop van de producten aan een gebruiker. CarniVoer bv biedt dan ook een training aan voor de verkoper aan gebruikers. Deze training wordt op verzoek gegeven. De afnemer is dan ook verplicht de in dit lid bedoelde training aan te bieden aan nieuwe afnemers.
 2. In verband met de in lid 1 bedoelde training zijn de producent en afnemer jegens CarniVoer bv gehouden nieuwe afnemers, zijnde verkooppunten, te melden aan CarniVoer bv alvorens aan deze nieuwe afnemers wordt geleverd.
 3. De afnemer is in verband met de aard van de producten jegens CarniVoer bv verplicht eventuele gebreken onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na constatering, (schriftelijk) te melden.
 4. Nadere informatie over CarniVoer bv en haar producten en diensten is te vinden op de website: www.CarniVoer.nl.

 

Artikel 8: Levering

 1. Het bestelde product zal door de producent tijdig aan afnemer geleverd worden. De producent is verantwoordelijk voor eventuele gebreken en tekortkomingen in het product als gevolg van overmacht, handelen of nalaten van de producent, of zijn ondergeschikten, of door de producent te werk gestelde personen of instanties.
 2. De afnemer is jegens CarniVoer bv en producent verplicht tot onmiddellijke inontvangstneming van de gekochte zaak c.q. de aangeboden prestatie zodra deze aan hem word afgeleverd, c.q. aangeboden.
 3. Overeengekomen dan wel opgegeven levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van de levertijd geeft de afnemer geen recht op vergoeding van enige schade, behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van de producent.

 

Artikel 9: Transport

 1. De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt door de producent naar goed koopmansgebruik bepaald. Hierbij moet rekening gehouden worden met de aard van het product.
 2. Alle verschuldigde vrachtkosten, belastingen en andere heffingen komen ten laste van de afnemer, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 10: Reclame

 1. De afnemer dient bij aflevering het product op zichtbare gebreken te controleren. Eventuele door afnemer of producent geconstateerde gebreken dienen onmiddellijk door hen gemeld te worden aan CarniVoer bv en binnen 24 uur na constatering schriftelijk te worden bevestigd aan
  CarniVoer bv.
 2. Reclames met betrekking tot een deel van de order kunnen niet tot afkeuring van de gehele order leiden tenzij dit onlosmakelijk met elkaar verbonden is.
 3. CarniVoer bv  moet altijd in de gelegenheid worden gesteld een ingediende klacht te beoordelen en gelegenheid geboden worden een geconstateerd gebrek te herstellen.
 4. Reclames schorten de betalingsverplichting van de afnemer niet op.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. CarniVoer bv is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interesten die direct of indirect ontstaan door:

–       Overmacht, handelen of nalaten van producent of afnemer, of hun ondergeschikten, of door producent of de afnemer te werk gestelde personen of instanties.

–       Nalatigheid van de producent of afnemer.

–       Fouten in de productie en/of transport en/of opslag door de producent en/of de afnemer.

 1. CarniVoer bv is slechts aansprakelijk tot maximaal de factuurwaarde voor schade aan het werk, hulpstukken, materiaal, en/of aan eigendommen van de producent of afnemer, of van derden voor zover deze schade is ontstaan door schuld van CarniVoer bv of haar medewerkers, of van de door CarniVoer bv te werk gestelde derden.
 2. CarniVoer bv is niet aansprakelijk voor indirecte, bedrijfs- en/of gevolgschade.
 3. CarniVoer bv is ontwikkelaar van recepten voor versproducten welke door producent vervaardigd worden. CarniVoer bv en de producent dragen zorg voor een juiste wijze van opslag en vervoer tot het moment van aflevering. De afnemer is gehouden de door of namens CarniVoer bv geleverde producten na aflevering op de voorgeschreven wijze op te slaan. CarniVoer bv is niet aansprakelijk voor een gebrek aan haar producten als gevolg van onjuiste opslag of behandeling van het product door de afnemer of derden.
 4. CarniVoer bv is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan als gevolg van het niet naleven van de in artikel 7 van deze algemene voorwaarden vastgelegde verplichtingen.

 

Artikel 12: Overmacht

 1. In geval van overmacht van CarniVoer bv zullen haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst worden opgeschort, zolang de overmachttoestand voortduurt.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van CarniVoer bv onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoord te komen.
 3. Zodra zich bij CarniVoer bv een overmachttoestand voordoet als in het eerste lid van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan de afnemer en producent.
 4. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie, terrorisme en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel.
 5. De opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachttoestand zijn ontstaan.
 6. Indien de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachttoestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Afnemer is ook na zodanige beëindiging van de overeenkomst gehouden de door hem aan CarniVoer bv verschuldigde vergoedingen, die betrekking hebben op de periode vóór de overmachttoestand, aan CarniVoer bv te betalen.
 7. CarniVoer bv is tijdens de overmachttoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de afnemer, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de overeenkomst als in het vorige lid van dit artikel bedoeld.

 

Artikel 13: Betaling

 1. Onverminderd het in lid 2 van dit artikel bepaalde zal de afnemer de prijs direct en contant bij de aflevering betalen. Hier kan slechts van worden afgeweken indien CarniVoer bv hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Indien dit het geval is moet binnen veertien dagen na factuur aan betaling voldaan zijn. Betaling is ook mogelijk door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door CarniVoer bv aangegeven bankrekening op het tijdstip van levering.
 2. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervol­gens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoe­ning betrek­king heeft op een latere factuur.
 3. Indien de afnemer enig door hem verschuldigd bedrag niet binnen de daarvoor gestelde termijn voldoet, is de afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.
 4. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van openstaande facturen, welke maximaal 15% over het te incasseren bedrag bedragen (met een minimum van € 50,00 ex btw), komen voor rekening van de afnemer.
 5. Bij overschrijding van de in lid 1 genoemde termijn is de opdrachtgever vanaf de dag dat die termijn verlopen is contractuele rente ad 2% per maand verschuldigd over het onbetaalde bedrag.

 

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

CarniVoer bv blijft de eigenaar van het verkochte product zolang de afnemer niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsver­plichtin­gen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekort­schie­ten in zijn verplich­tingen ver­schul­digd mocht worden.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 

Deze algemene voorwaarden zijn op 23 oktober 2009 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Alkmaar onder nummer 213/2009.